กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

กรรมการบริหารของสมาคมฯวาระปี 2559-2561

นายกสมาคม

ศ.นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

อุปนายก

รศ.นพ. วิชัย ชี้เจริญ

กรรมการ

รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี

รศ.ทพญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

รศ.พญ. นิรมล พัจนสุนทร

รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล

ผศ.ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์

นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ

พ.อ.พญ. พนมวัลย์ บุณยมานพ

ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร (ขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการเมื่อกันยายน 2560)

ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน

กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ

กรรมการและประธานฝ่ายวารสารและสารสนเทศ

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

กรรมการและรองเลขาธิการ

นางสุธีรา ประดับวงษ์